Chương trình nhóm 02/23/2014

Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014

Hướng dẫn chương trình: Ông Phan Thới Lai

Hướng dẫn chương trình tuần sau: cô Nguyễn Thị Tiên “Nghèo mà giàu”

Mathiơ 19:16-24

 “Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài,

Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi

sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô

cùng.”  Thi thi ên 145:1-2

Lời mời thờ phượng – Thi thiên 138:1-2

CALL TO WORSHIP

Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Thới Lai

OPENNING PRAYER

Ca ngợi Chúa – Hội chúng

PRAISE & WORHIP

Giảng luận – Mục sư Quản Nhiệm

SERMON

Dâng hiến – Bà Lê Xuân Quế

OFFERING

Cầu nguyện chúc phước

BENEDICTION

Related Posts