Mục sư

Mục Sư Lê Thanh Liêm

DPP_0088

Mục sư Lê Thanh Liêm được Chúa kêu gọi vào chức vụ hầu việc Chúa năm 1993 khi đang theo học chương trình Mục Sư về Âm nhạc ở trường Colorado Christian University, Colorado.

Năm 1996, ông được Giáo Hội Báp-tít Colorado bổ nhiệm về 1 mission tại Boulder gồm 12 tín hữu, đến năm 1999, ông thành lập Hội Thánh Báp-tít Trung Tâm tại Denver và dưới sự lãnh đạo của ông Hội thánh đã phát triển mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Mục sư Liêm cũng là thành viên trong Ban Quản Trị Giáo Hạt Mile High tại Denver, và điều phối viên trong nhóm Ngữ Tộc thuộc Colorado Baptist Convention. Ông đang phục vụ với lĩnh vực mục vụ tuyên úy trong nhà tù của INS và Jefferson County, Colorado. Mục sư Liêm hiện là thư ký của Ban Truyền Giáo VMB. Ông lập gia đình với cô Bảo Lộc và có 3 con trai: Joseph Khôi Lê (10), Joshua Bình An Lê (8), và Joel Phước Nguyên Lê (6).

Leave a Reply