Chương trình nhóm 03/09/2014

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014

Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thu Hà

Quý hơn vàng”

Mathiơ 27-30

 “Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; 

Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.”            

Thi thiên 29:11

Lời mời thờ phượng – Thi thiên 92:1-4

CALL TO WORSHIP

Cầu nguyện khai lễ – Cô Nguyễn Thu Hà

OPENNING PRAYER

Ca ngợi Chúa – Hội chúng

PRAISE & WORHIP

Giảng luận – Mục sư Quản Nhiệm

SERMON

Dâng hiến – Cô Nguyen Thị Le

OFFERING

Cầu nguyện chúc phước

BENEDICTION

Related Posts