Chương trình nhóm 02/16/2014

Chúa Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2014

Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thu Hà

“Chúa là Đấng Công Bình”

Giêrêmi 23:5-6

“Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va! Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!”

              Thi Thiên 134:1-2

Lời mời thờ phượng – Thi thiên 121:1-5

CALL TO WORSHIP

Cầu nguyện khai lễ – Cô Nguyễn Thu Hà

OPENNING PRAYER 

Ca ngợi Chúa – Hội chúng

PRAISE & WORHIP 

Giảng luận – Pastor John Altfeltis

SERMON

Dâng hiến – Cô Cao Bích Sơn

OFFERING

Cầu nguyện chúc phước

BENEDICTION

Related Posts