An Bình Music – CHÚA LÀ VUA – Sáng tác: An Bình

CHÚA LÀ VUA
Sáng tác: An Bình
Trình bày: Cadilac

Thánh thay, thánh thay thật thánh thay!
Quyền năng Chúa oai nghi vô cùng
Thánh thay, thánh thay thật thánh thay!
Quyền năng Chúa oai nghi vô cùng
Kìa thiên thần cúi xuống thờ lạy
Mọi dân mọi nước tôn thờ Ngài

Hỡi khắp cả trái đất hãy hát lên
Tôn vinh Chúa trên muôn loài
Mọi đầu gối ở dưới đất quỳ kính dâng
Dâng lên chúc tôn
Dâng lên bao tán dương
Cùng cất tiếng chúc tán tụng Vua
Ba ngôi Chúa danh cao vời
Mọi lưỡi hãy cất tiếng ngợi khen
Chiên con chí cao
Chiên con luôn hiển vinh

Hiển vinh hiển vinh thật hiển vinh
Là Vua của muôn vua oai quyền
Hiển vinh hiển vinh thật hiển vinh
Là Vua của muôn vua oai quyền
Mọi vương quyền hiển vinh thuộc Ngài
Và bao quyền bính luôn thuộc Ngài
Hỡi khắp cả trái đất hãy hát lên
Tôn vinh Chúa trên muôn loài
Mọi đầu gối ở dưới đất quỳ kính dâng
Dâng lên chúc tôn
Dâng lên bao tán dương
Cùng cất tiếng chúc tán tụng Vua
Ba ngôi Chúa danh cao vời
Mọi lưỡi hãy cất tiếng ngợi khen
Chiên con chí cao
Chiên con luôn hiển vinh

Hiển vinh hiển vinh thật hiển vinh
Là Vua của muôn vua oai quyền
Hiển vinh hiển vinh thật hiển vinh
Là Vua của muôn vua oai quyền
Mọi vương quyền hiển vinh thuộc Ngài
Và bao quyền bính luôn thuộc Ngài
Hỡi khắp cả trái đất hãy hát lên
Tôn vinh Chúa trên muôn loài
Mọi đầu gối ở dưới đất quỳ kính dâng
Dâng lên chúc tôn
Dâng lên bao tán dương
Cùng cất tiếng chúc tán tụng Vua
Ba ngôi Chúa danh cao vời
Mọi lưỡi hãy cất tiếng ngợi khen
Chiên con chí cao
Chiên con luôn hiển vinh
Ha-lê-lu gia, Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Vì Ngài là Vua!

#chualavua #anbinhmusic

Related Posts