An Bình Music – Hãy Cất Tiếng Hát Ngợi Khen

Hãy Cất Tiếng Hát Ngợi Khen
Sáng tác: An Bình

Miệng con hát lớn tiếng ngợi khen Giê-hô-va, về mọi đều ơn phước Chúa ban.
Hồn con cất tiếng hát ngợi khen Giê-hô-va, vì sự thành tín Chúa rộng sâu.

ĐK:
1. Giê-hô-va ban cho, Giê-hô-va cất đi, một lòng ngợi khen danh Chúa Cha
Dầu đời con đang yên vui hay là khi nước mắt rơi, con luôn dâng tiếng hát ngợi khen.
Phàm vật chi thở hãy ngợi khen Chúa, Ha-a-lê-lu-gia
Cùng quỳ gối xuống dâng lời suy tôn Ha-a-lê-lu-gia,

2. Giê-hô-va ban cho, Giê-hô-va cất đi, một lòng thờ phượng tôn kính Cha.
Dầu đời con đang nên thơ hay là khi tan giấc mơ, con luôn dâng tiếng hát ngợi khen
Cùng quỳ gối xuống vương miện dâng lên thuộc về Vua hiển vinh
Cùng quỳ gối xuống dâng mọi vinh quang. Chiên Con thật chí cao.
#nhacanbinh, #anbinhmusic, #haycattienghatngoikhen, #anbinh

Related Posts