An Bình Music – BÌNH AN CHO GIE6RUSALEM – Sáng tác: An Bình – KARAOKE

BÌNH AN CHO GIÊRUSALEM

Sha- lom Giê- ru- sa- lem!
Sự bình an Đức Chúa Trời ở cùng ngươi
Gia- Vê, Đức- Giê- hô- va!
Ngài che phủ ngươi dưới bóng cánh mình
Sha-lom Giê -ru -sa -lem
Vì đồng hoang biến nên như vườn Ê- đen
Cùng đến Giê-ru-sa-lem.
Mọi buồn đau sẽ biến nên nỗi vui mừng

Nào về đây tay trong tay hân hoan
ta cùng vui hát mừng.
Thờ lạy Vua trên muôn vua
Giê- hô- va- tại Si- ôn
Sha- lom Giê- ru- sa- lem.
Sự bình-an Chúa luôn luôn ở với ngươi
Cầu bình an cho Giê- ru- sa- lem
Ta nguyện xin chúc người
Được niềm vui luôn luôn an ninh trong tình yêu Chúa.
Sha- lom Giê- ru- sa- lem
Sự bình-an Chúa luôn luôn ở với ngươi
#binhanchogierusalem #anbinhmusic

Related Posts