An Bình Music – THÔNG ĐIỆP CÁC VÌ SAO – KARAOKE

THÔNG ĐIỆP CÁC VÌ SAO
Sáng tác: An Bình

Một đêm các vì sao
Lung linh kể chuyện nhau
Đêm xưa Thiên Chúa xuống nơi trần gian
Ngài lìa nơi hiển vinh
Chúa vào đời làm người
Bởi đồng trinh Ma-ri sinh ra đời
Cùng trên cánh đồng xưa
Người chăn thức giữ chiên
Trông thấy ánh sáng chiếu soi trời đêm
Này đừng sợ, Thiên sứ khuyên
Này là bình an Chúa ban
Là sự mừng vui khắp đất
Danh Chúa rất hiển vinh trên trời cao
Bình an dưới thế cho muôn người
Vì Giê-su đã giáng sinh
đem yêu thương vào thế gian
Ha-lê-lu-gia!
Thiên Chúa Vua bình an.

Vào đêm Chúa hạ sinh
Thiên binh hát rền vang
Ca khúc chúc tán Chúa trên trời cao
Em-ma-nu-ên Chúa Trời ở cùng người
Mau truyền cho nhân thế tin vui nầy.
Lần theo các vì sao
Ngôi sao sáng ngày xưa
Dẫn đến Chúa cứu thế của đời con
Trọn lòng thành xin kính dâng
Một dược, vàng luôn nhũ hương
Cùng cuộc đời con dâng Chúa

Vì Chúa đã giáng sinh cho trần gian
Giê-su đem đến bao hy vọng
Ngài hạ trần nơi máng rơm
Trong đêm yên lặng tối tăm
Em-ma-nu-ên, Thiên Chúa ở cùng ta

Một đêm các vì sao
Lung linh kể chuyện nhau
Đêm xưa Thiên Chúa xuống nơi trần gian
Ngài lìa nơi hiển vinh
Chúa vào đời làm người
Bởi đồng trinh Ma-ri sinh ra đời
Cùng trên cánh đồng xưa
Người chăn thức giữ chiên
Trông thấy ánh sáng chiếu soi trời đêm
Này đừng sợ, Thiên sứ khuyên
Này là bình an Chúa ban
Là sự mừng vui khắp đất
Danh Chúa rất hiển vinh trên trời cao
Bình an dưới thế cho muôn người
Vì Giê-su đã giáng sinh
đem yêu thương vào thế gian
Ha-lê-lu-gia!
Thiên Chúa Vua bình an

Vì Chúa đã giáng sinh cho trần gian
Giê-su đem đến bao hy vọng
Ngài hạ trần nơi máng rơm
Trong đêm yên lặng tối tăm
Em-ma-nu-ên, Thiên Chúa ở cùng ta
Em-ma-nu-ên, Thiên Chúa ở cùng ta

Related Posts