Facebook

Mother’s Day 2021.“Con cái nàng chỗi-dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chỗi-dậy, và khen-ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm-lụng cách tài-đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.”‭‭Châm-ngôn‬ ‭31:28-29‬ ‭ See MoreSee Less
View on Facebook