Facebook

youtu.be/yD-uELYYW9g“Hãy cất tiếng hát ngợi khen”“Tôi trần-truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần-truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va!”‭‭Gióp‬ ‭1:21‬ ‭VIE1925‬‬ See MoreSee Less
View on Facebook
We still have tons of fresh foods6400 w 26th Ave Edgewater CO 80214 See MoreSee Less
View on Facebook
“Hãy cất tiếng hát ngợi khen”“Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài trên bầu-trời về quyền-năng Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài vì các việc quyền-năng Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài tùy theo sự oai-nghi cả-thể của Ngài! Hãy thổi kèn ngợi-khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca-tụng Ngài! Hãy đánh trống cơm và nhảy-múa, mà hát ngợi-khen Ngài! Hãy gảy nhạc-khí bằng dây và thổi sáo, mà ca-tụng Ngài! Hãy dùng chập-chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi-khen Ngài! Phàm vật chi thở, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”‭‭Thi-thiên‬ ‭150 See MoreSee Less
View on Facebook