Năng Lực Đễ Bay Cao

By on February 24, 2016

Ê-sai 40:31-31

31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

No Comments to “Năng Lực Đễ Bay Cao”

Comments are closed.


Hit Counter by technology news