Chúa Nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thị Tiên “Chúa làm được mọi sự” Mathiơ 19:26 “Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài.” Thi thiên 95:1-2 Lời mời thờ phượng – Thi thiên 92:1-4 CALL TO WORSHIP Cầu nguyện khai lễ – Cô Nguyễn Thị Tiên OPENNING PRAYER Ca ngợi Chúa – Hội chúng PRAISE & WORHIP Giảng luận –

Read More

Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014 Hướng dẫn chương trình: Ông Phan Thới Lai Hướng dẫn chương trình tuần sau: cô Nguyễn Thị Tiên “Nghèo mà giàu” Mathiơ 19:16-24  “Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng.”  Thi thi ên 145:1-2 Lời mời thờ phượng – Thi thiên 138:1-2 CALL TO WORSHIP Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Thới Lai OPENNING PRAYER Ca ngợi Chúa – Hội chúng PRAISE & WORHIP Giảng luận – Mục sư Quản Nhiệm SERMON Dâng hiến – Bà Lê Xuân Quế OFFERING Cầu nguyện chúc phước BENEDICTION

Read More

Chúa Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2014 Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thu Hà “Chúa là Đấng Công Bình” Giêrêmi 23:5-6 “Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va! Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!”               Thi Thiên 134:1-2 Lời mời thờ phượng – Thi thiên 121:1-5 CALL TO WORSHIP Cầu nguyện khai lễ – Cô Nguyễn Thu Hà OPENNING PRAYER  Ca ngợi Chúa – Hội chúng PRAISE & WORHIP  Giảng luận – Pastor John Altfeltis SERMON Dâng hiến – Cô Cao Bích Sơn

Read More